Psykoterapi

Psykoterapi är en form av psykologisk samtalsbehandling där man söker efter mönster i tankar, känslor och beteenden.Därigenom försöker man förstå varför problemen uppstår. När man så förstår problemen blir det lättare att förändra sin situation. Det finns flera former av psykoterapi. De kan användas renodlade eller blandas, allt efter intresse, behov och förutsättningar hos den/de personer det gäller. De vanligaste är psykodynamisk psykoterapi och kognitiv beteendeterapi.

Min arbetsmodell är Integrativ psykoterapi med relationen mellan klient och terapeut som grund – att där finns en arbetsallians. Består främst av psykodynamisk/existentiell psykoterapi och kognitiv beteendeterapi. Söker vara följsam klientens behov och förutsättningar. Korttidspsykoterapi och längre behandlingar kan tillgås – allt efter överenskommelse.

En längre behandling innebär att man i samtal arbetar med de problem och symptom man upplever att man har i olika sammanhang i livet. Syftet är att lösa upp dessa svårigheter genom att lyfta fram de tankar och känslor som bidrar till svårigheterna. Den kortare versionen av psykoterapi är mer tidsbestämd med en bestämd frågeställning och håller lösningsfokus på ett mer tydligt och avgränsat sätt.

Råd och Stöd

I allmänpsykologiska frågeställningar. Några samtalstillfällen eller flera, enligt överenskommelse.

Exempel på orsaker till att man söker psykoterapi, råd och stöd:
De frågor man vill ha hjälp med kan ha sin grund i till exempel oro- ångest- och depressionstillstånd, utmattningsdepressioner, tvångshandlingar, sorg, par- och familjerelationer, kris, konflikter, stress, trauman av olika slag, i drogrelaterade frågor, i frågor kring sexualitet, kring graviditet och förlossning, i frågor kring föräldraskap (barn 0-20 år) och avseende ungdomars utveckling specifikt, i frågor kring åldrande och kring invandrares/flyktingars svårigheter och anpassningssvårigheter, i frågor kring hälsans fyra pelare (hälsa i ett helhetsperspektiv), kring hedersaspekter och i familjekonstellationer som faller utanför normen, i mångfaldsfrågor och med mera.